Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO SPOTŘEBITELE
 pro semináře a digitální obsah a další produkty
Školy Klinické Naturopatie
 

To nejdůležitější z reklamačního řádu:
➔    Při zakoupení digitálního obsahu se přesvědčte, že máte k obsahu přístup, v případě problémů nás kontaktujte na: info@skolanaturopatie.cz.
➔    Při zakoupení účasti na webináři vysílaném živě se přesvědčte, že Vám byl v potvrzení zaslán unikátní odkaz ke spuštění webináře, v případě problémů nás kontaktujte na: info@skolanaturopatie.cz.
➔    Při zakoupení účasti na semináři se přesvědčte, že máte v předstihu informaci o místě jeho konání v případě problémů nás kontaktujte na: info@skolanaturopatie.cz.
➔    Při zakoupení dalších produktů (zboží) je třeba věnovat zvýšenou pozornost při jeho převzetí a kontroly kvality při jeho doručení, případné vady musí být vytknuty v zákonné lhůtě. 
➔    Reklamace vyřizujeme co nejdříve, reklamační proces uzavřeme nejpozději do 30 dnů.
 
 1. ÚVODNÍ ČÁST
  1. Kdo jsme:
HealthConcept s.r.o.
sídlo: Heřmanova 829/14, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 033 71 000
DIČ: CZ03371000
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 230611, kterou zastupuje Kateřina Boesenberg, jednatelka
(dále jen „HealthConcept“ nebo “Škola Naturopatie” nebo „my“).
 1. Jak se s námi můžete spojit:
Korespondenční adresa:
Heřmanova 829/14, Holešovice, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 723 285 842 (v pracovních dnech v čase 10:00-15:00; pokud zavoláte mimo tento čas, ozveme se Vám zpět)
E-mail: info@skolanaturopatie.cz
 1. Součást VOP. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek Školy Naturopatie pro webovou stránku dostupnou na internetové adrese https://seminare.skolanaturopatie.cz/.
 2. Pro koho je určen tento reklamační řád. Reklamační řád je určený pouze pro zákazníka spotřebitele. Zákazníkem spotřebitelem se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s námi smlouvu k digitálnímu obsahu či účasti na webináři/semináři a/nebo kupní smlouvu k produktům, nebo s námi jinak jedná (dále jen také jen „spotřebitel“). 
 3. Kdy se reklamační řád použije. Reklamační řád společnosti Školy Naturopatie se použije pro úpravu práv a povinností při vytknutí vady u poskytnutého digitálního obsahu a/nebo produktů mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „zákazník“ nebo také „vy“), včetně práv z případné smluvní záruky. Reklamační řád dále informuje spotřebitele o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění reklamace poskytnutého digitálního obsahu a/nebo produktů. Práva a povinnosti stran jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že se jedná o práva ze smluvní záruky, řídí se vzniklé vztahy konkrétními záručními podmínkami.
2      JAK BY MĚLO NAŠE ZBOŽÍ (PRODUKT) VYPADAT PŘI PŘEVZETÍ 
2.1         Jaké má mít naše zboží vlastnosti v okamžiku jeho převzetí? Odpovídáme Vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že v době, kdy zboží převezmete:
2.1.1          má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, které jsme my, nebo výrobce popsali (i v reklamě) nebo které jste očekávali s ohledem na povahu zboží,
2.1.2         se zboží hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
2.1.3         zboží odpovídá jakostí nebo provedením dohodě stran a/nebo vzorku či předloze (pokud jsme z nich vycházeli při objednávce),
2.1.4         je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
2.1.5         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.2        Domněnka, že je zboží vadné. Pokud se vada projeví v průběhu 12 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud neprokážeme opak.
3      V JAKÝCH SITUACÍCH NEBUDE VAŠE REKLAMACE ZBOŽÍ UZNÁNA
3.1          Za jaké vady neodpovídáme? Neodpovídáme Vám za vady v těchto případech: 
3.1.1          vadu, kterou mělo zboží v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny, 
3.1.2         vada vznikla na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, 
3.1.3          vada je způsobena Vámi a vznikla nesprávným skladováním, nesprávnou údržbou, Vaším zásahem či mechanickým poškozením, to vše v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, jinými vlivy prostředí a je takto přímo námi nebo výrobcem určeno (zpravidla na příbalovém letáku / etiketě zboží) nebo to vyplývá z právních předpisů,
3.1.4         vadu u zboží, které bylo zákazníkem upraveno a vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
3.1.5         používáním zboží v nevhodných podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, anebo vyplývá z právních předpisů,
3.1.6         vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv (např. živelná událost).
 1. KDY ODPOVÍDÁME ZA VADY DIGITÁLNÍHO OBSAHU A KDY NE 
  1. Dodání digitálního obsahu a/nebo webináře. Odpovídáme zákazníkovi, že mu odešleme na elektronickou adresu zákazníka zprávu s odkazem ke spuštění online webináře a/nebo že mu odkaz ke spuštění jiného digitálního obsahu zpřístupníme v jeho uživatelském účtu. 
  2. Doba dodání. Odpovídáme zákazníkovi, že mu bude v uživatelském účtu umožněno spuštění jiného digitálního obsahu a/nebo že mu na elektronickou adresu zákazníka odešleme odkaz ke spuštění online webináře ve sjednané době. Stejně tak zákazníkovi odpovídáme za to, že mu nejpozději 7 dnů před jeho konáním sdělíme na jeho elektronickou adresu místo konání semináře.
  3. Internetové připojení. Neneseme zodpovědnost za vady související s nedostatečným internetovým připojením zákazníka, nedostatečným hardwarovým a softwarovým vybavením nutným pro účast na webináři a/nebo zpřístupnění digitálního obsahu.
 2. POKUD JSTE NEOBDRŽELI UNIKÁTNÍ ODKAZ K WEBINÁŘI A/NEBO VÁM NEBYL ZPŘÍSTUPNĚN DIGITÁLNÍ OBSAH A/NEBO NEVÍTE KDE SE KONÁ SEMINÁŘ
5.1         Kontrola odkazu ke stažení. Zákazník je povinen zkontrolovat, zda mu byl odkaz ke spuštění digitálního obsahu  zpřístupněn v uživatelském účtu a/nebo že mu byl odkaz ke spuštění online webináře odeslán na elektronickou adresu zákazníka nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky (v případě online webináře nejpozději 2 pracovní dny před zahájením webináře).
5.2        Nefunkční odkaz. Nebudete-li mít tento odkaz ke spuštění digitálního obsahu / pro přihlášení se k webináři v e-mailu či uživatelském účtu, případně nebude-li tento odkaz funkční, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@skolanaturopatie.cz, my vše prověříme. Poskytnutí unikátního odkazu probíhá z naší strany automatizovaným procesem, avšak z technických důvodů může dojít k jeho neodeslání.
5.3         Místo konání semináře. Pokud neobdržíte ve sjednaném termínu informace o místě konání semináře, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@skolanaturopatie.cz, my vše prověříme. 
 1. POKUD BYLO ZBOŽÍ POŠKOZENO BĚHEM PŘEPRAVY
6.1         Kontrola obalu před převzetím zboží od přepravce. Při převzetí zásilky od doručovatele zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky potvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných vad. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo přepravci a sepište zápis o škodě. Zásilku si ponechá doručovatel. Jedná se o nejjednodušší způsob vyřízení reklamace poškozené zásilky, zásilka nám bude přepravcem obratem vrácena a Vám bude zaslána zásilka nová. 
6.2        Zjistíte, že bylo zboží poškozeno až po rozbalení balíčku. Jak postupovat? Informujte nás ihned po převzetí a zjištění vady, nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky. Ideálně prostřednictvím reklamačního formuláře. Uveďte v něm své osobní identifikační údaje, e-mail, ze kterého jste zboží objednávali a identifikujte zboží, které zahrnete do reklamace. Ideálně prosím přiložte i kopii nákupního dokumentu (např. faktury), fotodokumentaci vady a popis problému, který jste na zboží objevili. Všechny tyto informace mohou přispět k rychlejšímu vyřízení Vaší reklamace. 
6.3        Kdy už nebudeme moci uplatňovat reklamaci přepravy? Prosím vezměte na vědomí, že pokud reklamaci oznámíte čtvrtý (4.) a následující den od převzetí zásilky, nebude s velkou pravděpodobností taková reklamace uznána přepravcem. V důsledku Vaší pozdní reklamace poškozené zásilky nám může vzniknout škoda (poškozená zásilka nebude proplacena přepravcem pro Vaši pozdní reklamaci), takto vzniklou škodu jsme oprávněni po Vás vymáhat. Zásilku uchovejte a proveďte její fotodokumentaci (aby bylo zřetelně vidět poškozené zboží, obal, výplň). 
6.4        Jaký bude postup, až nám vše oznámíte? Po uplatnění reklamace poškozené zásilky obdržíte potvrzení na Váš e-mail, následně se s Vámi telefonicky spojí pracovníci našeho zákaznického servisu, aby se s Vámi dohodli na dalším postupu. Zpravidla to zvládáme do 3 pracovních dnů. Můžete nás kdykoliv telefonicky kontaktovat na telefonním čísle +420 723 285 842, nebo na e-mailu info@skolanaturopatie.cz, abyste si ověřili, jaký je stav Vaší reklamace.
7      POKUD VÁM PŘIŠLO NĚCO JINÉHO, NEŽ JSTE SI U NÁS OBJEDNALI, JAK POSTUPOVAT? 
7.1          Jak postupovat a co od vás budeme potřebovat vědět? V případě, že jste obdrželi špatně zaslané zboží, nesprávné množství či jiné barevné provedení, případně úplně jiné zboží, které jste si neobjednali apod., kontaktujte nás nejlépe e-mailem: info@skolanaturopatie.cz, písemně nebo prostřednictvím reklamačního formuláře. Uveďte v něm své osobní identifikační údaje, e-mail, ze kterého jste zboží objednávali a identifikujte zboží, které jste obdrželi špatně. Ideálně prosím přiložte i kopii nákupního dokumentu (např. faktury), fotodokumentaci vady a popište vzniklou chybu vlastními slovy a uveďte, co vše bylo obsahem balení při předání. Snažíme se předcházet takovým chybám, pečlivě kontrolujeme odeslané zboží, ale ani my nejsme úplně neomylní. Za vzniklé nesrovnalosti v objednávce se předem omlouváme a uděláme vše pro to, aby proces reklamace byl pro Vás co nejpohodlnější a z naší strany co možná nejrychlejší.
7.2        Co bude následovat? Po vyplnění a odeslání reklamace nesprávně dodané zásilky obdržíte potvrzení na Váš e-mail. My vše co nejrychleji zkontrolujeme a budeme Vás kontaktovat, abychom dohodli další postup. Můžete nás kdykoli telefonicky kontaktovat na telefonním čísle +420 723 285 842, nebo na e-mailu info@skolanaturopatie.cz, abyste si ověřili, že již probíhá vyřizování Vašeho požadavku.
8      ZJIŠTĚNÍ VADY ZBOŽÍ V DOBĚ 24 MĚSÍCŮ OD JEHO PŘEVZETÍ
8.1         Kdy reklamovat vadné zboží. Vady zboží jste povinni nám vytknout (reklamovat jej)  bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila. V opačném případě by Vám soudem nebylo přiznáno právo z vadného plnění.
8.2        Jste oprávněni vytknout vadu, která se u spotřebního zboží vyskytne, v době 24 měsíců od převzetí tohoto zbožíToto se neuplatní u zboží, u kterého je na obalu, etiketě, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít. Zde se použijí ustanovení o záruce za jakost (smluvní záruka).
8.3        Co se bude dít po uplynutí 24 měsíců? Po marném uplynutí této lhůty (24 měsíců) vady zboží vytýkat  nelze. Pokud je to u daného zboží možné, tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli zboží používat, protože bylo v procesu oprávněné reklamace. I když se snažíme vyřídit reklamace vždy k Vaší spokojenosti, s některými výrobky je třeba zacházet podle pokynů uvedených na obalu/etiketě/v příbalové informaci - v opačném případě se poškodí. I když ještě v těchto případech neuplynula doba 24 měsíců nemůžeme Vaši reklamaci uznat. 
8.4        Co mám udělat pro vytknutí vady zboží? Za účelem vytknutí vad zboží vyplníte a odešlete reklamační formulář nebo nám napíšete e-mailem na info@skolanaturopatie.cz nebo písemně, kde uvedete zejména
8.4.1             jméno a příjmení;
8.4.2            e-mail, ze kterého jste zboží objednávali; 
8.4.3            telefonní číslo;
8.4.4            identifikaci zboží, které zahrnete do reklamace;
8.4.5            popis vzniklé vady vlastními slovy;
8.4.6            zvolený způsob vyřízení reklamace, zvolený způsob vyřízení reklamace není zákazník oprávněn změnit bez našeho předchozího souhlasu; 
8.4.7            Vaši adresu pro případné vrácení zboží po uzavření reklamačního procesu.
8.5        Potvrdíme přijetí reklamace. Po vytknutí vady zboží od nás obdržíte na Váš e-mail potvrzení o jeho přijetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od Vás obdržíme údaje o uplatnění reklamace zboží.
8.6        Kde mohu zboží reklamovat? Reklamovat zboží můžete na adrese: Heřmanova 829/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, elektronickou poštou na adrese info@skolanaturopatie.cz, nebo prostřednictvím reklamačního formuláře, který nám zašlete.
8.7        Dodání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu. Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené (s výjimkou reklamované vady), ideálně v původním nepoškozeném obalu, tak abychom mohli dodržet zásady správného hygienického postupu. 
8.8        Kdo nese náklady na dopravu reklamovaného zboží? Pokud požadujete odstranění vady (oprava nebo dodání nového zboží nebo jeho části) neseme náklady na dopravu reklamovaného zboží zpět k nám my. Po předchozí dohodě s Vámi zajistíme dopravu reklamovaného zboží k nám, a to buď zasláním štítku pro vrácení zboží nebo zajištěním námi nasmlouvaného dopravce.  Prosím vezměte na vědomí, že reklamované zboží zaslané na dobírku a/nebo jiným způsobem na naše náklady, nebude z naší strany přebráno a bude vám vráceno zpět na vaše náklady. 
8.9        Potvrzení. Po obdržení reklamovaného zboží Vám bude a Vámi určenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí zásilky s reklamovaným zbožím, zpravidla Vám sdělíme i jak budeme dále postupovat, případně Vám rovnou zašleme dobropis (pokud vracíme kupní cenu a/nebo její část).
 1. ZJIŠTĚNÍ VADY DIGITÁLNÍHO OBSAHU 
  1. Kdy reklamovat. Vytknout vadu webináře a/nebo digitálního obsahu (reklamovat jej) jste povinni ihned, bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila, v opačném případě by Vám soudem nebylo přiznáno právo z vadného plnění. 
9.2        Co mám udělat pro vytknutí vady? Za účelem vytknutí vady můžete využít náš reklamační formulář, nebo nám napíšete e-mailem nebo písemně. Ve formuláři prosím uveďte zejména:
9.2.1         číslo objednávky;
9.2.2        telefonní číslo a e-mail, ze kterého jste produkt objednávali; 
9.2.3        popište vzniklou vadu vlastními slovy;
9.2.4        zvolený způsob vyřízení reklamace, přičemž zvolený způsob vyřízení reklamace není zákazník oprávněn změnit bez našeho předchozího souhlasu; 
 1. vaši adresu.
9.3        Potvrzení přijetí reklamace. Po vytknutí vady, např. prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře na vytknutí vady produktu nebo jinou cestou od nás obdržíte na váš e-mail potvrzení o jeho přijetí. Za okamžik vytknutí vady se považuje okamžik, kdy od vás obdržíme údaje o uplatnění reklamace.
 1. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE
10.1       Co ovlivní mé možnosti. Budete mít právo žádat odstranit vzniklou vadu. Z Vaší strany by to neměl být nepřiměřený požadavek. 
 1. Pokud se bude jednat o podstatné porušení kupní smlouvy. Pokud vada bude představovat podstatné porušení kupní smlouvy, budete mít právo odstoupit od kupní smlouvy nebo žádat přiměřenou slevu z kupní ceny produktu. 
10.3      Kdy bude možné žádat vrácení kupní ceny? V některých situacích bude možné odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení kupní ceny. Nebude to možné v situaci, kdy vada nebude významná. Jaké budou situace, kdy můžete odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení kupní ceny: 
10.3.1       odmítneme odstranit vadu nebo jsme tuto vadu neodstranili v přiměřené lhůtě;
10.3.2      z našeho prohlášení nebo z jiné okolností bude zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;
10.3.3      vada se projeví opakovaně; nebo 
 1. se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy.
10.4      Kdy dále bude možné žádat přiměřenou slevu z kupní ceny? V některých situacích budete moci dále žádat přiměřenou slevu z kupní ceny. Nebude to možné v situaci, kdy vada nebude významná. Jaké budou situace, kdy můžete žádat přiměřenou slevu z kupní ceny? 
10.4.1       odmítneme odstranit vadu nebo jsme tuto vadu neodstranili v přiměřené lhůtě;
10.4.2      z našeho prohlášení nebo z jiné okolností bude zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;
10.4.3      vada produktu se projeví opakovaně; nebo 
 1. se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy. 
 2. Vy nám sdělíte způsob vyřízení reklamace. Pokud ne, doptáme se Vás. Máte povinnost nám sdělit, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu; to neplatí v případě, že budete žádat opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
 1. RYCHLOST VYŘÍZENÍ A UKONČENÍ REKLAMACE
  1. Kdy bude uzavřen reklamační proces? Co nejdříve, zpravidla během 3 pracovních dnů. Občanský zákoník nám na vyřízení reklamace dává lhůtu 30 dnů od vytknutí vady. V této lhůtě nejpozději bývá z naší strany reklamační proces uzavřen.
  2. Pokud je produkt shledán za vadný. V případě, že byl reklamovaný produkt shledán za vadný, je reklamační proces uzavřen nejpozději ve lhůtě 30 dnů od vytknutí vady. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. Jsme povinni si od Vás vyžádat doplnění podkladů v nejkratší možné lhůtě.
  3. Pokud není produkt shledán za vadný. V případě, že produkt nebyl shledán jako vadný, budete o zamítnutí reklamace informováni. Domluvíme se na dalším postupu.
  4. Ukončení reklamace. Po vyřízení uplatněné reklamace budete vyrozuměn o ukončení reklamace, a to telefonicky nebo e-mailem bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od ode dne kdy jste byli o jejím vyřízení informováni. 
  5. Pokud vracíme kupní cenu. V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná a Vy oprávněně požadujete jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašleme Vám bezhotovostně zaplacenou kupní cenu zpět na bankovní účet, který nám sdělíte, a to bez zbytečného odkladu. To neplatí v případě, že platební metodou byla zvolena platba zaměstnaneckými benefity nebo dárkovým poukazem. V takovém případě vracíme kupní cenu připsáním stejné výše zaměstnaneckých benefitů nebo dárkovým poukazem, podle způsobu platby kupní ceny. 
11.6        Pokud jste reklamovali zboží osobně. Po vyřízení uplatněné reklamace budete vyrozuměni o ukončení reklamace, a to telefonicky, prostřednictvím SMS, nebo e-mailem a budete vyzváni k převzetí reklamovaného zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne kdy jste byli o jejím vyřízení informováni. Pokud si budete přát zaslat zboží po reklamaci k Vám domů, zajistíme to na naše náklady. Případně Vám odůvodníme zamítnutí reklamace. 
11.7        Pokud jste nám zboží k reklamaci poslali. Pokud nám bylo reklamované zboží zasláno k reklamaci dopravcem, bude po jejím vyřízení automaticky zasláno na Vaši adresu, kterou jste nám sdělili. Případně odůvodníme zamítnutí reklamace. 
11.8       Převzetí reklamovaného zboží. Máte povinnost převzít reklamované zboží nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste byl o vyřízení reklamace vyrozuměn. Po uplynutí této lhůty jsme oprávněni účtovat poplatek za uskladnění zboží ve smyslu § 2120 odst. 1 v souvislosti s § 2159 odst. 2 občanského zákoníku. Denní poplatek za uskladnění je účtován ve výši 20 Kč.
11.9        Prodej nevyzvednutého zboží. Pokud si nevyzvednete zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy jste byli o vyřízení informováni, vyhrazujeme si právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
11.10     Povinnost při převzetí reklamovaného zboží. Máte dále povinnost při převzetí zkontrolovat kompletnost reklamovaného zboží, zejména že zásilka se zbožím obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
 1. ZÁVĚREČNÁ ČÁST
  1. Práva vyplývající ze zákona. Práva zákazníka vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.
  2. Platnost. Tento reklamační řád (určený pouze spotřebitelům) je platný od 1. 9. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Odkaz na reklamační formulář.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Ať máte vše z první ruky.
chci odebírat newsletter