Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro semináře, digitální obsah a další produkty
Školy Klinické Naturopatie
Informace, které byste neměli přehlédnout:
 • Způsob platby si můžete vybrat během objednávkového procesu.
 • Stisknutím tlačítka OBJEDNAT A ZAPLATIT se závazně přihlašujete k účasti na našem semináři a/nebo s námi uzavíráte smlouvu k digitálnímu obsahu a/nebo s námi uzavíráte kupní smlouvu k danému zboží a jste povinni nám zaplatit cenu za tento seminář/webinář/jiný digitální obsah a/nebo zboží.
 • V okamžiku zpřístupnění digitálního obsahu nemáte právo odstoupit od smlouvy.
 • Účast na semináři můžete zrušit nejpozději 7. den před jeho konáním. Cenu za seminář nevracíme, ale můžete ji použít na další webinář / seminář a/nebo nákup digitálního obsahu.
 • Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak, najdete v zásadách zpracování osobních údajů.


 
 1. KDO JSME?
HealthConcept s.r.o.
sídlo: Heřmanova 829/14, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 033 71 000
DIČ: CZ03371000
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 230611, kterou zastupuje Kateřina Boesenberg, jednatelka
(dále jen „HealthConcept“ nebo “Škola Naturopatie” nebo „my“),

 
 1. JAK SE S NÁMI MŮŽETE SPOJIT?
Korespondenční adresa:
Heřmanova 829/14, Holešovice, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 723 285 842 (v pracovních dnech v čase 10:00-15:00; pokud zavoláte mimo tento čas, ozveme se Vám zpět)
E-mail: info@skolanaturopatie.cz
Adresa pro reklamace a vrácení zboží: HealthConcept s.r.o., Moravská 11, Praha 2, 120 00
 1. JAKÉ JSOU DALŠÍ POJMY, KTERÉ SE V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH OPAKUJÍ?
digitální obsah, služby video záznam semináře nebo webináře, webinář nebo jiné předtočené video-přednášky či semináře, e-book atp.;
elektronická adresa adresa elektronické pošty zákazníka uvedená v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři;
občanský zákoník zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
podnikatel fyzická osoba nebo právnická osoba, která vyvíjí soustavnou podnikatelskou činnost - svým jménem, na svůj účet a za účelem dosažení zisku; řídíme se zásadou, že zákazník, který v objednávce uvede své IČO / DIČ či firemní údaje s námi právně jedná jako podnikatel;
seminář přednáška (workshop / školení) na odborné téma probíhající offline, umožňující osobní kontakt a diskuzi s přednášejícím - lektorem;
smlouva závazek obsahující celou řadu práv a povinností (našich i Vašich), který společně uzavíráme na základě Vaší objednávky digitálního obsahu, účasti na webináři a/nebo semináři prostřednictvím našich webových stránek; ale také kupní smlouva, kterou uzavíráme na základě vaší objednávky našeho zboží ;
spotřebitel každá fyzická osoba, která právně jedná bez jakékoliv souvislosti se svou podnikatelskou činností nebo samostatným výkonem svého povolání;
student fyzická osoba, která studuje některý ze studijních oborů na Škole Klinické Naturopatie;
VOP tyto všeobecné obchodní podmínky, tj. pravidla, která zavazují nás i Vás při uzavírání smlouvy;
webinář online video-přednáška, živý online přenos semináře vedeného lektorem s možností online diskuze s lektorem;
webová stránka internetová adresa https://seminare.skolanaturopatie.cz/;
zákazník jste to vy, účastník semináře, webináře nebo kupující, ať už jste spotřebitel nebo podnikatel.
 1. CO PODLE ZÁKONA MUSÍME SDĚLIT VŠEM ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY?
  1. Oprávnění HealthConcept a kontrolní orgány. HealthConcept je oprávněn k organizaci a prodeji seminářů, vzdělávání, poskytování digitálního obsahu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Ilustrační charakter fotografií. Všechny fotografie na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.
  3. Semináře určené výlučně studentům / odborné veřejnosti. Vezměte prosím na vědomí, že některé semináře, webináře anebo pokud jej budeme nabízet i jiný digitální obsah, vše prezentované na našich webových stránkách jsou určené výlučně pro studenty a/nebo odbornou veřejnost. Může nastat situace, že zákazník se nebude moci zúčastnit každého námi pořádaného semináře nebo webináře. Tyto webináře mají rozšířit znalosti nebo vědomosti našich studentů.
  4. Semináře a webináře ve spolupráci s dalšími subjekty. Prosím vezměte na vědomí, že u některých seminářů a/nebo webinářů prezentovaných na našich webových stránkách jsme pouze v pozici spolupořádajícího/spolupracujícího subjektu. Poznáte to snadno - při kliknutí na tlačítko KOUPIT budete přesměrování na webovou stránku pořádajícího subjektu. Registrace na tento seminář a/nebo webinář pak podléhá výlučně všeobecným obchodním podmínkách tohoto třetího subjektu a my neneseme žádnou odpovědnost a ani nejsme smluvní stranou případné smlouvy atp.
  5. Cena, náklady. Na webové stránce námi nabízený digitální obsah, semináře a zboží a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného obsahu / semináře / zboží. Ceny digitálního obsahu / seminářů a zboží jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).
  6. Autorská práva. Nabízený digitální obsah a/nebo seminář není možné nahrávat, kopírovat či jakkoliv jinak šířit. Všechny texty, obrázky, grafika a další části digitálního obsahu a/nebo semináře podléhají autorskému právu. Kopírování nebo sdílení jakékoliv části digitálního obsahu je zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části digitálního obsahu a/nebo semináře nesmí být prodávána nebo distribuována, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakéhokoliv díla, zejména jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Shodné ochraně autorského práva podléhají i veškeré tištěné a/nebo elektronické materiály, skripta či jakékoliv další dokumenty (zboží), které od nás zákazník a/nebo student obdrží a/nebo zakoupí.
  7. Možnosti platby. Konkrétní podmínky platebních metod jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky.
  8. Závaznost objednávky. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka OBJEDNAT A ZAPLATIT zákazník vytvoří závaznou objednávku digitálního obsahu, potažmo registraci na seminář, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 7 těchto VOP.
  9. Závaznost VOP. Odesláním objednávky zároveň potvrzujete, že jste se seznámili se zněním těchto VOP.
  10. Práva zákazníka z vadného plnění. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 12 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.
 2. CO MUSÍME SDĚLIT ZÁKAZNÍKŮM SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY?
  1. Právo na odstoupení od smlouvy. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:
   1. u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží; nebo
   2. u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
   3. u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
   4. od uzavření smlouvy, pokud se jedná o dodání digitálního obsahu;
a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, například vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od smlouvy či sdělením na náš e-mail: info@skolanaturopatie.cz.
 1. Kdy NENÍ MOŽNÉ od smlouvy ODSTOUPIT. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:
  1. o dodávce zboží, které bylo upraveno a/nebo vytvořeno na přání zákazníka nebo pro jeho osobu;
  2. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;
  3. o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;
  4. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil, což platí i u zvukové nebo obrazové nahrávky a počítačových programů, pokud zákazník porušil jejich původní obal;
  5. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;
  6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;
  7. o poskytování služeb, které jsme zcela splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a my jsme Vám před uzavřením smlouvy sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit;
  9. o využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období, nelze tudíž odstoupit od účasti na webináři, který je vysílán živě a/nebo od účasti na semináři.
 2. Povinnost spotřebitele při odstoupení od kupní smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal.
 3. Snížení hodnoty. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy. Zákazník v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.
 4. Adresa pro vrácení zboží. Zasílejte zboží zpět na adresu: HealthConcept s.r.o., Moravská 11, Praha 2, 120 00. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy hradí zákazník na své náklady, pokud se nedohodneme jinak.
 5. Vrácení ceny. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nebo na Vámi zvolený účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží. Pokud bude kupní cena uhrazena formou zaměstnaneckých benefitů, obdrží zákazník zpět body odpovídající vrácené kupní ceně na bodové konto. Pokud se bude jednat o odstoupení u produktu, který byl hrazen dárkovou poukázkou, bude prodávajícím vystavena dárková poukázka ve stejné hodnotě.
 6. Stížnosti. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu info@skolanaturopatie.cz.
 7. Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi HealthConcept a zákazníkem ze smlouvy.
 8. Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 9. Recenze. Recenze může napsat pouze zákazník, u kterého jsme ověřili, že u nás opravdu nakoupil digitální obsah a/nebo se účastnil našeho webináře/semináře. Abychom určili a upřednostnili nejvýznamnější recenze, analyzujeme všechny recenze na základě různých charakteristik, jako je aktuálnost, délka a užitečnost dané recenze.
 10. Nepravdivé nebo neúplné recenze. Vyhrazujeme si právo nezveřejňovat recenze zákazníků, které jsou nepravdivé, obsahují nevhodné výrazy nebo nesouvisejí se zakoupeným digitálním obsahem.
 11. Poučení v souvislosti s digitálním obsahem. Upozorňujeme spotřebitele, že poskytujeme aktualizace zakoupeného digitálního obsahu v zákonném rozsahu.
 12. Újma způsobená nesprávnou či neúplnou informací. Zříkáme se jakékoliv odpovědnosti za újmu způsobenou nesprávnou či neúplnou informací nebo radou, a to zejména v případech, kdy dosažení určitého výsledku závisí na činnosti adresáta rady či jiných osob, případně na neovlivnitelných skutečnostech nebo na náhodě. Zříkáme se odpovědnosti za jakékoli následné škody vyplývající přímo nebo nepřímo z jakéhokoli použití videoobsahu, které je poskytováno bez záruk na dosažení výsledku.
 13. REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET A VĚRNOSTNÍ PROGRAM
  1. Registrace. Přihlásit se k účasti na semináři a/nebo nakoupit zboží můžete i bez registrace. Pokud se rozhodnete registrovat, je třeba na webové stránce vyplnit registrační formulář.
  2. Registrace studenta. Pokud jste studentem, vezměte prosím na vědomí, že vytvoření Vašeho uživatelského účtu může chvilku trvat. Za toto zdržení se Vám omlouváme, ale musíme tuto informaci ověřit. Naši studenti mají totiž zpravidla zvýhodněné ceny digitálního obsahu a seminářů, které vidí právě po přihlášení ke svému uživatelskému účtu. Pro vytvoření registrace je nezbytné potvrdit, že jste se seznámili s obsahem těchto VOP a u a se zásadami pro zpracování osobních údajů.
  3. Povinnost uvádět pravdivé a správné údaje. Při registraci na webové stránce a při objednávání digitálního obsahu a/nebo semináře a/nebo zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání digitálního obsahu a/nebo semináře a/nebo zboží považujeme za správné.
  4. Uživatelský účet. Pomocí emailu a zvoleného bezpečného hesla můžete vstupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), kde můžete mimo jiné provádět i objednávky.
  5. Zablokování uživatelského účtu. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zablokovat po třech (3) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití Vašeho uživatelského účtu. Pokud bude Váš uživatelský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na na e-mailu info@skolanaturopatie.cz.
  6. Možnost zrušit uživatelský účet při jeho neužívání. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy ve znění těchto VOP.
  7. Nutná údržba. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.
  8. Digitální obsah. Pokud má zákazník zájem o koupi video záznamu semináře nebo webináře nebo jiné předtočené video-přednášky či semináře a/nebo e-booku, je registrace k uživatelského účtu nezbytnou podmínkou pro jeho nákup a dodání. Shora vymezený digitální obsah je zákazníkovi zpřístupněn právě v rozhraní uživatelského účtu.
 14. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Vytvoření objednávky. Vkládáním digitálního obsahu a/nebo semináře a/nebo zboží do košíku, zvolením způsobu platby za vybraný digitální obsah a/nebo seminář a/nebo zboží, vyplněním kontaktních a fakturačních údajů vytváří zákazník na webové stránce svoji objednávku.
  2. Vlastnosti digitálního obsahu / obsah semináře a/nebo zboží. Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi digitálního obsahu a/nebo zboží a/nebo se zaměřením, trváním a dalšími vlastnostmi semináře. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí.
  3. Kontrola objednávky. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.
  4. Proces odeslání objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko OBJEDNAT A ZAPLATIT a proces objednávky je tím ukončen. Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto VOP a četl naše zásady zpracování osobních údajů.
  5. Pravdivost údajů vyplněných v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou HealthConcept považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.
  6. Kdy dochází k uzavření smlouvy? K uzavření smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka OBJEDNAT A ZAPLATIT.
  7. Potvrzení objednávky. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka.
  8. Webinář. Uzavřením smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu - přístupu (sjednaného počtu přístupů) k účasti na webináři se zavazujeme zaslat Vám elektronicky unikátní odkaz na konaný webinář nejpozději 2 pracovní dny před konáním webináře a umožnit Vám tak účast na tomto webináři ve sjednanou dobu a Vy se zavazujete nám uhradit cenu za přístup (sjednaný počet přístupů) k účasti na webináři.
  9. Jiný digitální obsah. Uzavřením smlouvy o poskytnutí jiného digitálního obsahu (záznam webináře nebo jiné předtočené video-přednášky či e-book) se zavazujeme Vám zpřístupnit digitální obsah v uživatelském účtu po dobu uvedenou v popisu daného digitálního obsahu na webové stránce od uzavření smlouvy a Vy se zavazujete uhradit nám cenu za poskytnutí sjednaného digitálního obsahu.
  10. Seminář. Uzavřením smlouvy se zavazujeme umožnit Vám účast na semináři a Vy se nám zavazujete uhradit cenu za účast na semináři.
  11. Kupní smlouva ke zboží. Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží. Vy se uzavřením kupní smlouvy zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.
  12. Kopie VOP a formuláře pro odstoupení od smlouvy. Zákazník obdrží kopii uzavřené smlouvy, tj. aktuální znění těchto VOP na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník spotřebitel rovněž održí formulář pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě.
  13. Komunikační prostředky na dálku. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 15. CENA A ZPŮSOBY PLATBY
  1. Cena. Všechny ceny digitálního obsahu a/nebo seminářů a/nebo zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR) a jsou uvedeny včetně DPH. Cena digitálního obsahu a semináře a/nebo zboží je platná po dobu, po kterou je zobrazena na webové stránce e-shopu, to ale neznamená, že nemůžeme s některými našimi zákazníky uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Způsob platby. Cenu produktu nám můžete uhradit platební kartou online, bankovním převodem na náš bankovní účet nebo prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů, které budeme zákazníkům umožňovat. Pokud bude některý způsob platby zpoplatněn, bude o tom zákazník informován u daného způsobu platby. V případě, že budeme nabízet jiné způsoby platby, bude o tom zákazník informován v průběhu objednávky (v části “Platba”).


Způsob platby zákazník zvolí v průběhu objednávky.
 1. Záloha. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.
 2. Slevy. Případné slevy z ceny digitálního obsahu a/nebo semináře a/nebo zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.
 3. Cena za dodání zboží. Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží a případný příplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky bude zákazník informován a konečné ceně obsahující i náklady balného a dopravného.
 4. Nereálná cena. V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka.
 5. Forma faktury. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na elektronickou adresu zákazníka.
 6. Dárkové poukazy. Nabízíme Vám možnost zakoupení dárkových poukazů v hodnotě, kterou nabízíme na e-shopu. Každý poukaz má svůj jedinečný kód a bude zaslán do 24 hodin po uhrazení kupní ceny na Váš elektronickou adresu. Je možné využít vždy jen celou výši poukazu, nikoliv jej využít po částech. Poukaz má platnost 12 měsíců od jeho zakoupení. Pro uplatnění dárkového poukazu na webových stránkách je nutné vyplnit pole v sekci slevový kód/kupón, kde uvedete jedinečný kód dárkového poukazu. Hodnota dárkového poukazu je odečtena z celkové ceny vašeho nákupu v košíku. Prosím vezměte na vědomí, že kód poukazu Vám bude zaslán v elektronické formě. Dbejte zvýšené opatrnosti s jeho dalším nakládáním. Falšování či pozměnění poukazu není dovoleno. Jeho falšování může být také trestným činem. Není možné odstoupit od kupní smlouvy v případě, že byl již dárkový poukaz využit.
 7. DODÁNÍ WEBINÁŘE A DIGITÁLNÍHO OBSAHU, SEMINÁŘ
  1. Okamžik dodání digitálního obsahu. Digitální obsah se považuje za dodaný okamžikem, kdy zákazníkovi odešleme na elektronickou adresu zákazníka zprávu s odkazem ke spuštění online webináře a/nebo kdy mu odkaz ke spuštění jiného digitálního obsahu zpřístupníme v jeho uživatelském účtu.
  2. Omezená platnost odkazu. Upozorňujeme, že odkaz ke spuštění digitálního obsahu (záznamu webináře / ebooku atp.) je platný pouze po dobu uvedenou v popisu daného digitálního obsahu na webové stránceči v emailu zaslanému zákazníkovi.
  3. Internetové připojení. Prosím vezměte na vědomí, že ke zpřístupnění digitálního obsahu je nutné mít zajištěné dostatečné internetové připojení, mít k dispozici potřebný hardware a aktualizovaný software zařízení.
  4. Formát digitálního obsahu, software a zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že zakoupený digitální obsah bude ve formátu mp4.
  5. Místo konání semináře. O místě konání semináře Vás budeme informovat prostřednictvím elektronické adresy zákazníka, a to nejpozději 7 dnů před jeho konáním.
 8. VŠE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Dodací doba zboží. Zavazujeme zboží dodat do třiceti (30) dnů od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.
  2. Způsob dopravy, osobní převzetí. Zákazník má na výběr zvolit si dopravu zboží na libovolnou adresu prostřednictvím našeho smluvního dopravce za přepravní cenu, která je uvedena v průběhu objednávky nebo si zboží může vyzvednout osobně na prodejně.
  3. Převzetí zboží. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. V případě osobního vyzvednutí si zboží zákazníkem se považuje zboží za dodané okamžikem převzetí zákazníkem či jinou osobou zákazníkem určenou.
  4. Náklady na zvláštní způsob přepravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  5. Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6. ŠKODA, která může vzniknout prodávajícímu nepřevzetím zboží. Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání dopravcem, zboží je následně vráceno Prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel od kupní smlouvy neodstoupí ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  7. Nepřevzetí zboží ve vztahu k podnikateli. Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.
  8. Možnost ZAPOČTENÍ nároků. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
  9. Povinnost zákazníka při převzetí zboží. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoliv důvodu.
 9. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
  1. Úplné zaplacení kupní ceny. Vyhrazujeme si u zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy. To znamená, že pokud neuhradíte kupní cenu, nestanete se vlastníkem daného zboží.
  2. Výhrada vůči zákazníkům podnikatelům. Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči nim máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.
 10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 5 těchto VOP.
  2. Podnikatele nemají právo na odstoupení od smlouvy stejně jako spotřebitelé. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy, zejména občanský zákoník. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, toto právo přísluší pouze spotřebiteli.
  3. Odstoupení u digitálního obsahu. Po zaplacení objednaného digitálního obsahu, který byl spotřebiteli či jinému zákazníkovi zpřístupněn prostřednictvím odeslání unikátního odkazu k jeho spuštění, není možné od smlouvy odstoupit či jakkoliv jinak smlouvu zrušit. O této této skutečnosti byl námi zákazník informován před uzavřením smlouvy.
  4. Nezaplacená cena. Pokud zákazník neuhradil řádně a včas cenu za objednaný digitální obsah a/nebo seminář či zboží, můžeme od smlouvy odstoupit.
  5. Naplnění kapacity. Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy z důvodu naplnění kapacity jednotlivého webináře a/nebo semináře či z důvodu vyčerpání přístupů k digitálnímu obsahu.
  6. Dárek. Pokud zákazník spolu s digitálním obsahem obdrží dárek a následně od smlouvy s námi odstoupí, je povinen nám vrátit i tento dárek. Darovací smlouva mezi námi a zákazníkem je tedy uzavřena s tzv. rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti.
  7. Zrušení webináře či semináře z naší strany. V případě, že bude webinář přenášený online a/nebo offline seminář zrušen z důvodu na naší straně, můžete si vybrat některou z následujících variant:
   1. vrátíme Vám uhrazenou cenu webináře / semináře v plné výši (za podmínky, že byla z Vaší strany uhrazena předem);
   2. můžete se účastnit téhož webináře či semináře v náhradním termínu (bude-li vypsán);
   3. můžete finanční prostředky (cenu za zrušený webinář a/nebo seminář) použít na úhradu jiného webináře / semináře či digitálního obsahu na našich webových stránkách. Pro případ, že by nově vybraný webinář / seminář či digitální obsah stál více než zrušený webinář či seminář, jste povinni rozdíl doplatit.
  8. Zrušení účasti na webináři či semináři z Vaší strany. Cenu za webinář a/nebo seminář, kterého se nemůžete zúčastnit z důvodů výlučně na Vaší straně nevracíme. Pokud zákazník zruší svou účast na webináři a/nebo semináři do 7 dnů před jeho konáním, může finanční prostředky (cenu za zrušený webinář a/nebo seminář) použít na úhradu jiného webináře / semináře či digitálního obsahu na našich webových stránkách. Toto náhradní plnění může zákazník využít do 6 měsíců od data konání webináře a/nebo semináře, kterého se nezúčastnil. I zde platí, že pro případ, že by nově vybraný webinář / seminář či digitální obsah stál více než Vámi původně vybraný webinář či seminář, jste povinni rozdíl doplatit. V případě, že bude stát naopak méně, tento rozdíl nevracíme.
 11. NUTNÁ ÚDRŽBA, AKTUALIZACE A TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZÁKAZNÍKA
  1. Technické vybavení zákazníka. Zákazník je povinen si zajistit k účasti na webináři a/nebo pro zpřístupnění digitálního obsahu dostatečné internetové připojení, mít k dispozici potřebný hardware a aktualizovaný software zařízení. Zákazník je povinen prověřit zda jeho technické vybavení odpovídá technickým požadavkům platforem, na kterých Škola Naturopatie pořádá webináře, či na kterých zpřístupňuje digitální obsah před účastí na webináři / před přístupem k digitálnímu obsahu. Pro digitální obsah se jedná o platformu Vimeo, jejíž technické požadavky jsou dostupné zde. Pro webináře se jedná o platformu GoTo Meeting, jejíž technické požadavky jsou dostupné zde.
  2. Nutná údržba. Není porušením těchto VOP, pokud není webová stránka není v provozu v důsledku nutné údržby. Nutná údržba je zpravidla předem oznámena prostřednictvím Uživatelského účtu, e-mailu zákazníka nebo prostřednictvím webové stránky (info stránka / banner).
  3. Oznámení nutné údržby. Zákazník je povinen strpět krátkodobou odstávku Webové stránky spočívající v jejím omezení nebo přerušení, o tomto bude zákazník zpravidla upozorněn prostřednictvím oznámení v Uživatelském účtu, e-mailem nebo prostřednictvím webové stránky (info stránka / banner) před jejím uskutečněním. V takovém oznámení uvedeme, o jaký druh údržby se bude jednat a předpokládaný čas zahájení a ukončení prací.
  4. Aktualizace. Škola Naturopatie bude kromě nutné údržby provádět také aktualizace (přidávat i ubírat obsah/funkce). Cílem těchto aktualizací je zpravidla zejména zlepšení fungování webové stránky a usnadnění obsluhy v Uživatelském účtu. Škola Naturopatie je rovněž oprávněna omezit či pozastavit fungování webové stránky na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. Škola Naturopatie zpravidla oznamuje aktualizace zákazníkovi prostřednictvím oznámení v Uživatelském účtu, e-mailem nebo prostřednictvím webové stránky (info stránka / banner).
  5. Nesouhlas s aktualizacemi webové stránky. V případě, že Uživatel nebude souhlasit se změnou webové stránky dle předchozího odstavce, ke kterým dojde během doby, kdy je mu zpřístupněn digitální obsah, nebo ke kterým dojde před jeho účastí na webináři poté, co jej již zakoupil, má právo odstoupit od smlouvy dle těchto VOP.
 12. VADY
  1. Odkaz na občanský zákoník. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Odkaz na reklamační řád. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady webináře a/nebo poskytnutí digitálního obsahu je upraveno v našem reklamačním řádu.
 13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.
  2. Cookies. Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde informace o používání souborů cookies.
 14. VYŠŠÍ MOC
  1. Co je vyšší moc. Za vyšší moc se pro účely těchto VOP považuje každá událost nezávislá na vůli Školy Naturopatie, která brání ve splnění jeho povinností a kterou nebylo možné předvídat nebo její následky odvrátit či překonat. Za vyšší moc se považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, záplavy, zemětřesení, teroristický útok, válka, stávka nebo jiné události (včetně situací způsobených v důsledku šíření nemoci COVID-19), které jsou mimo kontrolu smluvních stran.
  2. Vyloučení odpovědnosti Školy Naturopatie. Po dobu trvání vyšší moci Škola Naturopatie neodpovídá za neplnění svých povinností ze smlouvy, potažmo těchto VOP.
  3. Výpadek v průběhu webináře. Zejména může být za vyšší moc považován výpadek serveru v průběhu konání webináře nezávislý na vůli Školy Naturopatie. Vzhledem k tomu, že s takovou situací bohužel nemůžeme nijak bojovat, nemáte v takovém případě nárok na kompenzaci či vrácení ceny webináře nebo digitálního obsahu. Současně jsme ale povinni zajistit co nejrychlejší zprovoznění serveru.
 15. CO BYSTE MĚLI VĚDĚT NA ZÁVĚR
  1. Jakým právem se náš právní vztah řídí? Právní vztah mezi námi se bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. To platí i v případě existence tzv. mezinárodního prvku. Jsme si však vědomi, že zákazník spotřebitel nemůže být touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země, kde má obvyklé bydliště.
  2. Závazek respektovat práva spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a Škola Naturopatie se zavazuje je takto dodržovat.
  3. Neplatné nebo neúčinné ustanovení VOP. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  4. Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.
  5. Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů ze smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně a věcně příslušné soudy České republiky pro obvod Praha 7. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.
  6. Formulář pro odstoupení od smlouvy. Nedílnou součástí těchto VOP je formulář pro odstoupení od smlouvy.
  7. Pokud si sjednáme odlišné podmínky uzavření smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
  8. Nezbytnost přijetí VOP pro uzavření smlouvy. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření uživatelského účtu nebo objednávky zákazníkem.
  9. Platnost VOP. Tyto VOP jsou platné od 1.9.2023 ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Ať máte vše z první ruky.
chci odebírat newsletter